วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงสร้างแบบลำดับ(sequential structure)

        โปรแกรมที่ทำงานเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ  ตั้งแต่คำสั่งแรกไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย  โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ  หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อยประกอบกันในลักษณะเป็นโครงสร้างแบบทางเลือก หรือแบบวนซ้ำก็ได้
        โครงสร้างแบบเรียงลำดับเมื่อเขียนเป็นผังงาน  มีกระบวนการทำงานพื้นบานอยู่  3  ชนิด ได้แก่
        .การคำนวณ เป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ทำการคำนวณ  ประมวลผล  ซึ่งจะรวมไปถึงการกำหนดค่าให้กับตัวแปร  เพื่อให้สามารถนำค่าของตัวแปรนั้นมาใช้ภายหลังได้
        .การรับข้อมูลเข้า  เป็นกระบวนการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า  เช่น  คีย์บอร์ด  เพื่อนำค่าไปกำหนดให้กับตัวแปร  และเก็บไว้ในหน่วยความจำ
        .การส่งข้อมูลออก  เป็นกระบวนการนำค่าของข้อมูลไปแสดงผลยังอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก  เช่น  จอภาพ  หรือเครื่องพิมพ์  ข้อมูลที่จะส่งออกโดยทั่วไปจะเป็นค่าคงที่  หรือค่าของตัวแปร
        ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  กระบวนการเหล่านี้ต้องถูกแปลงให้อยู่รูปของคำสั่งหลายคำสั่งประกอบกันเพื่อให้ทำงานตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้  เช่นกระบวนการคำนวณในการเพิ่มค่าตัวแปร  counter  ขึ้นอีกหนึ่ง  จะใช้คำสั่ง  ''counter = counter  +  1"  กระบวนการเพื่อแสดงผลของตัวแปร  average  จะใช้คำสั่ง  "print  average"  เป็นต้น

  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น